Benvingut al Bloc de l'Agrupació Artístico Musical
"El Trabajo" de Xixona.
Ací pots trobar informació d'aquesta banda creada en 1878, la seua història, publicacions, concerts i altres aspectes interessants. També t'informarem de les activitats i actuacions que estem preparant. Esperem que t'agrade la visita.

Sons de Colors

ADÁN BERNABEU GUANYA EL Vé Concurs de Composició per a Dolçaina i Percussió Vila de Muro


El músic de la Banda de Xixona, Adán Bernabeu García va ser el guanyador del Vé Concurs de composició per a dolçaina i percussió vila de Muro.
El jurat format per Rafael Climent, alcal de Muro, Rafael Cabo, regidor de Cultura de muro, i en Rafael Coiment, president de la Xafigà, amb els vocals tècnics, José Rafael Pascual, Mario Roig, Rafael Faus i Jaume Gonsálbez decidiren el passat 28 d'octubre de 2007 concedir el premi a Adán Bernabeu García, en lamenció d'honor en la modalitat de concert amb el lema: TERRA LLIURE i el títol COMXAC.
Llegir més...

PROGRAMA CONCERT MIG ANY 2008

DIVENDRES DIA 22 DE FEBRER, A LES 20:30 HORES, AL CINE DE DALT

ORGANITZA: FEDERACIÓ DE SANT BARTOMEU I SANT SEBASTIÀ

Iª Part


FIEL (P.d.) Ventura Cartagena

MIQUELET DE COTA (M.m.) Juan Alborch

CABALLERO HALCÓN (M.c.) J. Joaquin Francés

ALMURABITUM (M.m.) J.R. Pascual


IIª Part

HOMENATGE (P.d.) José Vte. Algado

BUCANERS (M.c.) Ramón García

MOMENT DE FESTA (M.m.) Amando Blanquer

BARRANC DEL SINC (M.c.) Rafael MullorDirector.- José Fco. Mira
Llegir més...

PROGRAMA CONCERT FESTES D'HIVERN

EL PROPER DIJOUS 14 DE FEBRER A LES 20:30 HORES ES REALITZARÀ EL CONCERT DE LES FESTES D'HIVERN AL CINE DE DALT AMB LES SEGÜENTS PECES:

UN MOBLE MES (Pas moro) Julio Laporta

GUERRERS (M.c.) Fco. valor

EDUARDO BORRÀS (pasdoble) de Fco. Esteve

JUANJO (M.m.) Fco. Esteve

BUCANERS (M.c.) Ramón García

ALIGEABÁ-SPYROS (M.m.) Vicent Pérez

Director. José Fco. Mira Marín
Llegir més...

Ajudes per a programes d'activitats culturals

A/A. Sociedades Musicales federadas de la C.V. / A. Societats Musicals federades de la C.V.


Adjunto se remite Orden del 28/12/07 de la Conselleria de Cultura y Deportes por la cual se convocan ayudas para programas de actividades culturales. / Adjunt es remet Ordre del 28/12/07 de la Conselleria de Cultura i Esport per la qual es convoquen ajudes per a programes d'activitats culturals.

https://www.docv.gva.es/portal/pages/irADocv.jsp?fecha=20080128

FSMCV
Llegir més...

AGENDA AGRUPACIÓ ARTÍSTICOMUSICAL EL TRABAJO DE XIXONA


A CONTINUACIÓ DESGLOSSEM ELS ACTES QUE S'ESDEVINDRAN AL LLARG DEL 2008. HI HA ALGUNS QUE ESTAN ENCARA PER CONFIRMAR DATES:

Febrer:
Dia 2: Entrà a Bocairent.
Dia 9: Cercavila Carnestoltes.
Dia 12 o 13: Concert presentació Capitans Festes d’Hivern.
Dia 20: Concert Banda Juvenil.
Dia 22: Concert del Mig Any.
Març:
Dia 20: Processó dels Natzarens.
Dia 21: Processó de l’Enterro.
Dia 23: Encontre.
Dia ¿?: Entraeta Alcoi.
Abril:
Dia ¿?: Entraeta Alcoi
Dia 22: Entrà Alcoi.
Maig:
Dia ¿?: Entrà Muro.
Dia ¿?: Concert de Primavera.
Juny:
Dia 14 o 15: Entrà Sant Blai.
Dia 20: Concert de EL TRABAJO.
Juliol:
¿Dia 25?: Concert Pou de la Neu-SEU de Xixona.
Agost:
Dia 15: Cercavila i Concert de Festes
Dia ¿?: Soparet amb els Moros Verds.
Octubre:
Dia 9: Cercavila dia de la Comunitat Valenciana.
Novembre:
Dia ¿?: Concert de Santa Cecília.
Desembre:
Dia 8: Processó de la Puríssima.
Llegir més...

SEGONA ACTA

C/ Sant Francescn, 13 - Tel.: 965 61 19 53
Xixona, 03100 ALICANT
ACTA
DATA: dimecres, 24 de gener de 2007
ASSISTENTS: David Arco Doménech, Ester Sirvent Sellés, Rubén Galiana Asensi, Letícia Almeda Mateo, Carlos Verdú Nicolau, Ricardo A. Planelles García, J. Javier Sirvent Carbonell, José Francisco Garrigós i Garcia, Francisco José Llinares Monllor, Alejandro Cremades Pastor, Ruth Jiménez Sirvent i Josep Miquel Arques i Galiana.
NO ASSISTENS: JOSE JAVIER MELGAR BELLIDO, ENRIC GARCIA LLINARES
LLOC: Casa de la Música
HORA: 20:30.

ORDRE DEL DIA:
Formació Junta Directiva.
Repartició de tasques.
Feines més urgents
Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DELS PUNTS DEL DIA. DECISIONS.
S’obri la sessió, a tres quarts de nou. El primer punt de la nit és la formació de la Junta Directiva de la Agrupació Artísticomusical “El Trabajo” de Xixona.
Abans de repartir els diferents càrrecs es fan uns aclariments, a mena de compromís per part d’alguns membres assistents a la reunió. En resum, es demana que no hi hagen fissures, i tots accepten unànimement.
Els càrrecs es reparteixen de la següent manera:
PRESIDENT

ALEJANDRO CREMADES PASTOR

VICEPRESIDENT

JUAN VICENTE MOLINA JEREZ

SECRETARIS

JOSEP MIQUEL ARQUES GALIANA
ENRIC GARCIA LLINARES

TRESORERS

RUTH JIMENEZ SIRVENT
JUAN CARLOS PLANELLES TORREGROSA

ESCOLA DE MUSICA

DAVID ARCO DOMENECH
JOSE FRANCISCO GARRIGOS GARCIA
JOSE JAVIER MELGAR BELLIDO

INSTRUMENTAL

CARLOS VERDU NICOLAU

SUBVENCIONS

JOSEP MIQUEL ARQUES GALIANA

ARXIU

LETICIA ALMEDA MATEO
JAVIER SIRVENT CARBONELL
RICARDO PLANELLES GARCIA
FRANCISCO JOSE LLINARES MONLLOR

ORGANITZACIÓ DE CONCERTS, AVITUALLAMENT, AUTOBUSOS

ESTER SIRVENT SELLES
RUBEN GALIANA ASENSI

VENTA LLIBRES I CDs

ENRIC GARCIA LLINARES

LLOGATS

CARLOS VERDU NICOLAU
LETICIA ALMEDA MATEO

CONTRATES

ALEJANDRO CREMADES PASTOR
JUAN VICENTE MOLINA JEREZ

CARTES, INVITACIONS

FRANCISCO JOSE LLINARES MONLLOR

SEU UNIVERSITARIA

JUAN VICENTE MOLINA JEREZ
JOSEP MIQUEL ARQUES
La Junta Directiva de l’Agrupació estarà formada i tindrà validesa fins al 20 de gener de 2009, sempre que la mateixa Junta Directiva alce acte i diga el contrari. Qualsevol membre de la nova Junta pot desenvolupar qualsevol tasca.
Així i tot, Ester Sirvent, apunta que tothom tinga els mòbils per avisar-se quan un membre no puga assistir o acomplir qualsevol afer. En l’annex hi ha els números de mòbil dels membres de la Junta Directiva.
El següent punt del dia ve lligat amb el primer, doncs es reparteixen les tasques que cada membre o grup de membres duran a terme al llarg d’aquest dos anys.
L’anterior President aporta uns apunts de com s’haurien i quines tasques té cadascú dels membres però, la nova Junta Directiva les durà a terme segons les seues necessitats i si ho creu oportú.
L Últim punt de la reunió és preparar les feines més urgents com és el cas de:
· Presentació Capitans Festes d`Hivern, 13 de febrer.
· Entrada Festes 17 de febrer.
· Concert Mig Any: 23 de febrer.
· I diversos contractes que s’ha de signar.
Entre els Precs i preguntes s’apunta que s’han de marcar les bases que volen seguir aquest dos anys.
La reunió clou a les 22:30 de la nit.
Signat Josep Miquel Arques i Galiana


Secretari de l’Agrupació Artísticomusical “El Trabajo” de Xixona
Xixona, 24 de gener de 2007
Llegir més...

PUBLICACIÓ DE LES ACTES DE REUNIÓ DE L'AGRUPACIÓ ARTÍSTICOMUSICAL "EL TRABAJO" DE XIXONA

C/ Sant Francescn, 13 - Tel.: 965 61 19 53
Xixona, 03100 ALICANT
ACTA
DATA: dimarts, 20 de gener de 2007
ASSISTENTS: Components de l’Agrupació Artísticomusical “El Trabajo” de Xixona.
LLOC: Casa de la Música HORA: 11:30.

ORDRE DEL DIA:
- Lectura i aprovació de l’Acta anterior.
- Estats de comptes.
- Nou conveni de sessió Ajuntament – Banda
- Repàs actes més imminents.
- Conveni amb la Seu Universitària de Xixona.
- Elecció Nova Junta Directiva.
- Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DELS PUNTS DEL DIA. DECISIONS.
S’obri la sessió, a dos quarts de dotze. Es repassa l’acta anterior i cap component hi diu res en contra, s’aprova l’acta de la sessió anterior.
El primer punt del dia és el comentari per part de la tresoresa de la Banda, Ruth Jiménez, de l’estat de comptes a dia de hui, tant dels ingressos com de les despesses. Comenta els majors increments de les desepesses que han estat en les celebracions un 11,21%, despesses de direcció un 11,99%, l’Escola de Musica, un 16,26% i la conservacio de la Casa de Musica, un 10,44%. Son gastos que es tenien en compte.
Respecte als ingressos s’incrementa en un 52,41 % les actuacions, i les subvencions en un 30,87%, fa que es contrapose a les despeses. En resum unes despeses de 90.704, 69 i uns ingressos de 83.253,08 fa que hi haja uns 6000 € de definit que es palesa amb el remanent que hi ha als comptes dels bancs.
El segon punt del dia es la revisio del conveni sobre les actuacions i la cessió de l’Ajuntament. El Secretari explica als assistents com han anat les negociacions i el que s’ha signat, un conveni que només es denunciarà quan les dues parts ho creguen convenient. Respecte a la cessió del local es un tema mes complicat i s’exposen els punts mées conflictius, la cessió de l’Ajuntament i l’Agrupació per 35 anys. Tot i que aquest últim conveni encara no s’ha signat.
S’explica l’espècie de conveni que s’ha signat amb la Universitat d’Alacant per realitzar amb la Seu Universitària de Xixona actuacions conjuntes i copatrociandes. Tot el món no posa cap inconvenient per ser prou beneficiós per a la Banda.
En penúltim lloc el President, n’Alfonso Zaragoza, explica les actuacions previstes per al proper any, més o menys les mateixes que l’any anterior.
En últim lloc, es procedeceix a l’elecció de la nova directiva. Es presenten els següents músics: Juan Vicente Molina, David Arco Doménech, Ester Sirvent Sellés, Rubén Galiana Asensi, Letícia Almeda Mateo, Ricardo A. Planelles García, José Francisco Garrigós i Garcia, Francisco José Llinares Monllor, Alejandro Cremades Pastor, José Javier Melgar Bellido, Juan Carlos Planelles Torregrosa i Josep Miquel Arques i Galiana, Carlos Verdú Nicolau, J. Javier Sirvent Carbonell, Ruth Jiménez Sirvent, Enric Garcia Llinares.
Els càrrecs es reparteixen de la següent manera:
PRESIDENT

ALEJANDRO CREMADES PASTOR

VICEPRESIDENT

JUAN VICENTE MOLINA JEREZ

SECRETARIS

JOSEP MIQUEL ARQUES GALIANA
ENRIC GARCIA LLINARES

TRESORERS

RUTH JIMENEZ SIRVENT
JUAN CARLOS PLANELLES TORREGROSA

ESCOLA DE MUSICA

DAVID ARCO DOMENECH
JOSE FRANCISCO GARRIGOS GARCIA
JOSE JAVIER MELGAR BELLIDO

INSTRUMENTAL

CARLOS VERDU NICOLAU

SUBVENCIONS

JOSEP MIQUEL ARQUES GALIANA

ARXIU

LETICIA ALMEDA MATEO
JAVIER SIRVENT CARBONELL
RICARDO PLANELLES GARCIA
FRANCISCO JOSE LLINARES MONLLOR

ORGANITZACIÓ DE CONCERTS, AVITUALLAMENT, AUTOBUSOS

ESTER SIRVENT SELLES
RUBEN GALIANA ASENSI

VENTA LLIBRES I CDs

ENRIC GARCIA LLINARES

LLOGATS

CARLOS VERDU NICOLAU
LETICIA ALMEDA MATEO

CONTRATES

ALEJANDRO CREMADES PASTOR
JUAN VICENTE MOLINA JEREZ

CARTES, INVITACIONS

FRANCISCO JOSE LLINARES MONLLOR

SEU UNIVERSITARIA

JUAN VICENTE MOLINA JEREZ
JOSEP MIQUEL ARQUES
I sense cap tema que tractar la reunió clou a les 13:45 minuts de la migdia.
Signat Juan Antonio Iborra i Josep Miquel Arques i Galiana

Secretaris eixents i entrants de l’Agrupació Artísticomusical “El Trabajo” de Xixona
Signat Alfonso Zaragoza Miquel i Alejando Cremades Pastor


Presidents eixents i entrants de l’Agrupació Artísticomusical “El Trabajo” de Xixona
Xixona, 20 de gener de 2007
Llegir més...

9 DE FEBRER CARNESTOLTES A XIXONA


A LES 20:00 HORES EIXIRÀ LA CERCAVILA DES DE LA CASA DE CULTURA QUE RECORRERÀ ELS CARRERS: DE L'ORILO, LA VILA, TORRE DE LES MAÇANES, ALACANT, AUSIÀS CARBONELL I CONSTITUCIÓ (LA PLAÇA).

L'UNIFORME SERÀ DE CARRER, ELS MÚSICS QUE HO DESITGEN PODEN ANAR DISFRESSATS.

L'OBRA S'AGARRARÀ EN EL DARRER ASSAIG.
Llegir més...

DIA DE SANT SEBASTIÀ

Amb un sol esplèndid sinònim d’un meravellós dia del copatró de Xixona, els músics arribaven amb degoteig. Al mestre li pregunten si ha aparcat bé el cotxe, no siga que els municipals li posen una multa. Respon afirmativament, no com la darrera vegada.
Els músics intenten fer una formació, és la nostra assignatura pendent. El mestre alça els braços i arraquem amb Brisas del Clariano del mestre Ferrero.

A l'altura del portal del fill del músic JUAN VICENTE MOLINA JEREZ, la Banda s'atura per fer-se les tradicionals paracotes preparades per la mare d'aquest. El pare comenta que aquest any es complia els quaranta anys des de que va tornar la Banda, ja que aprofitant les noces d'Alejandro Monerris, els seus amics l'acompanyaren amb la música, i després de deixar-lo en missa la Banda continuà i pararen en casa d'aquest músic per fer-se un piscolavis. Tradició que s'ha mantingut fins hui dia.

L'Asil és la segona parada, on coincidim amb l'eixida de l'ofici religiós. Als practicans els deleitem amb un pasdoble dels ja ja no se senten tant sovint: Fiel de Ventura Cartagena.

El Raval, santa Anna, la Vila, el Vall fins arribar a la Plaça on enllestim les notes dedicades al nostre copatró, SANT SEBASTIÀ.

Tot seguit dediquem el temps mort per reposar forces en la Societat "El Trabajo" amb un breu esmorzar, fins les onze i mitja, on la Banda Juvenil s'estrena.


Projecte que l'inspira el seu director Antonio Lillo, actual professor de l'Escola Comarcal de l'Alacantí. Una Banda que farà el pont entre la nostra agrupació musical perquè la qualitat, siga la nostra insígnia.


En la primera part, la Banda juvenil feu les seus primeres peces oficials::
- Florencio Guerra (pasdoble) de Gaspar Angel Torosa Urrea.
- Queen's park melody de Jacob de Hann.
- Vals núm. 2 de Shostakovich.
- Variazioni in blue de Jacob de Haan.
Amb la direcció d'Antonio Lillo.


La segona part va començar amb l'homenatge al músic de l'Olleria, Juan Sanz Engo, en els seus 25 anys com a músic.Seguidament l'homenatge a Eduardo Ferrer que complia 50 anys com a músic d'aquesta agrupació.
El concert de l'Agrupació va estar composat per:


- Tom sawyer suite de Franco Cesarini.


- Harry Potter Symphonic Suite de John Williams / R. Smith.


- Charles Chaplin.


Destacar la intervenció d'Idoia i de Caboteta en la darrera peça.Vora les sis, i després d'un bon dinar de germanor, acompanyàrem a l'ajuntament i participàrem amb la posterior processó amb la peça El Buen Pastor de Ricardo Dorado.


Després de la missa en honor a Sant Sebastià tornàrem a acompanyar a l'AjuntamentLlegir més...

ENTRÀ A BOCAIRENT


DIA 2 DE FEBRER:

HORA DE REUNIÓ: 17:00 hores, per carregar instruments, i 17:30 eixida cap a Bocairent.

Llegir més...

PROPERS ACTES

DIA 20 DE GENER, SANT SEBASTIÀ:
9.00 h. CERCAVILA DES DE LA PORTA DE L'AJUNTAMENT.
12.00 h. CONCERT EN HONOR A SANT SEBASTIÀ.
14.00 h. DINAR DE GERMANOR.
17.30 h. ACOMPANYAMENT A L'AJUNTAMENT A L'ESGLÉSIA.
18.00 h. PROCESSÓ.
DESPRÉS DE LA PROCESSÓ HAUREM D'ACOMPANYAR A LA CORPORACIÓ.

DIA 2 DE FEBRER, ENTRÀ A BOCAIRENT.

DIA 9 DE FEBRER, CARNESTOLTES
Llegir més...

Resposta de José Rafael Pasqual en una entrevista del blog LA NOSTRA MÚSICA

NM:Recientemente hemos sabido de la grabación de una adaptación del Diptic del Tirant, originalmente para cuarteto de trombones, para banda, solista y narrador. ¿Cómo ha sido el trabajo de adaptación y grabación con la banda Agrupación Artístico-Musical El Trabajo de Xixona?
JR:El encargo de adaptación surgió de la Universidad de Alicante, en concreto del profesor Vicent Martines, encargado del proyecto de traducción del Tirant lo Blanc a distintos idiomas. En octubre se presentó en la Feria del Libro de Frankfurt la traducción al alemán y querían una obra bandística en donde se reflejara la obra de Martorell y el sonido genuino valenciano: el de la banda de música. La adaptación para banda la acabé en mayo de 2007 y en julio se grabó con la Banda de Xixona, ya que esta ciudad es subsede universitaria y la banda mantiene un convenio de colaboración con la Universidad. El solista de trombón bajo fue el dedicatario de la obra, Miguel J. Martínez, quien estrenó también la versión camerística en el Conservatorio Superior de París en mayo de 2006. El narrador con el que contamos fue el bañerense Salvador Ferre, un joven actor que finaliza en estos momentos sus estudios de arte dramático en Málaga. Ha sido una experiencia fabulosa, con excelentes profesionales tanto técnicos como artísticos, que me ha permitido volver una vez más a trabajar con una banda muy importante para mí, como es la de Xixona.
http://nostramusica.blogspot.com/2007/12/entrevista-jos-rafael-pascual-vilaplana.html
Llegir més...